cocos2d-x

Topic Replies Activity
Không Downcasting được trong TypeScript 6 May 3, 2024
Khi biên dịch từ Cocos Creator sang project Android thì phải code ở file nào trong project Android? 7 November 7, 2021
Cocos2dx còn có thể được dùng không? 21 April 7, 2021
Cách học cocos creator 1 September 3, 2020
Cocos Creator chạy được source của Cocos2d-x không? 1 August 28, 2020
Tìm extension VS code hỗ trợ Cocos creator 2 August 28, 2020
Không thể mở cocos creator 4 August 26, 2020
Không tạo được project cocos2d-x bằng ngôn ngữ JS 3 August 20, 2020
Nên dùng IDE nào 6 August 20, 2020
Game rắn: Làm sao để cho con rắn đi xuyên tường và xuất hiện ở phía bên kia 12 July 20, 2020
Gặp vấn đề khi làm game rắn: Rắn không di chuyển 1 July 20, 2020
Cần giúp đỡ về game Snake trên cocos2dx c++ 15 July 19, 2020
Lỗi compile khi build apk cocos creator 1 July 5, 2020
ScrollView trong PageView 1 March 29, 2020
Cocos2d-x và Cocos Creator 1 February 26, 2020
Vấn đề Sprite->getcontensize() trong cocos2d 1 November 26, 2019
Tìm kiếm khóa học CoCos2dx C++ online miễn phí 1 November 11, 2019
Sự khác nhau giữa các bản Cocos2d 4 October 25, 2019
[Hà Nội] Tuyển dụng Dev C#. Python, Cocos2dx làm việc tại Malaysia 2 September 5, 2019
Cài đặt cocos2d-x đơn giản hơn với Visual Studio 2015 Community 5 April 6, 2018
Delegate, callback trong cocos2d-x 1 March 14, 2019
Cocos creator: download động resource minigame sau khi build apk 3 March 6, 2019
Lỗi khi chạy project cocos2dx bằng cmd 1 March 2, 2019
Chỉ định môi trường ảo python2.7 cho cocos2d 1 January 8, 2019
Hàm trước khi thoát game trong cocos creator 2 March 15, 2018
Lập trình game bằng javascript có hạn chế gì hơn so với C++/C# không? 6 January 3, 2018
Double CLick trong cocos2d-x 2 September 25, 2017
Làm game online với Cocos Creator bằng SDK Box 6 July 28, 2017
Tạo particle System cho Cocos Creator 1 July 25, 2017
Vấn đề build project c++ với android studio 5 July 13, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?