Vấn đề Sprite->getcontensize() trong cocos2d

m/n cho em hỏi ,em viết 1 class cha gồm :Sprite* m,Vec2 v rồi cho 2 thằng con kế thừa từ lớp này nhưng khi tạo Sprite m ở lớp con thì khi lấy getcontensize của Sprite thì kết quả ra width-107374176 ,
height|-107374176 vậy là như thế nào nào ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?