Delegate, callback trong cocos2d-x

Mình đang tìm hiểu về delegate và callback trong cocos2d-x nhưng đọc chẳng hiểu gì, có cao nhân nào có ví dụ đơn giản dễ hiểu về tác dụng của bọn này không vậy?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?