Tạo particle System cho Cocos Creator

Bạn nào cho mình hỏi làm sao tạo particle System cho Cocos Creator, mình tạo được bằng phần mềm Particle Editor For Cocos2D and V-Play, export ra được file .plist nhưng khi đem vô Cocos Creator, gắn vào mục file của Component Particle thì không có hiệu ứng gì xảy ra. Ai biết chỉ mình ! MÌnh cảm ơn nhiều.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?