embedded-linux

Topic Replies Activity
Hệ thống linux nhúng có nhiều ứng dụng vào chuyên ngành cơ điện tử không? 6 January 20, 2022
Tài liệu học lập trình với beaglebone 3 October 8, 2020
Cách dùng GPIO IRQ trên Linux Sysfs như thế nào? 5 August 18, 2020
Hỏi cách viết SPI Driver trong Linux Kernel 1 July 17, 2019
Nhờ tư vấn mua board học embedded linux 3 May 31, 2019
Làm sao để Makefile build kernel module vào 1 folder khác? 5 May 16, 2019
Linux Embedded - interrupt. Linux dùng hàm nào để mapping irq number của hardware vào irqnumber của OS? 1 May 16, 2019
Embedded Linux (User Space) 4 December 10, 2018
Share group học kernel linux trên facebook 1 July 28, 2018
Các vấn đề với BeagleBone Black 13 July 23, 2018
Học Embedded Linux có cần học từ 8051, AVR rồi mới lên ARM không? 2 December 3, 2017
Compile driver trên linux 3 October 25, 2017
Xin tài liệu về lớp Kernel với Application 1 October 14, 2017
Khi nhà tuyển dụng fresher yêu cầu phải biết GCC, RTOS hay Linux cho vị trí Embedded Software, mong muốn cụ thể của họ là như thế nào? 1 August 7, 2017
Nên mua board gì để học embedded linux 5 August 2, 2017
Hỏi về cách install toolchain? 3 July 20, 2017
Mong anh Đạt mở lại khoá học Linux Embedded 1 July 11, 2017
Nhập môn linux embedded 11 July 11, 2017
Hỏi về ngành Kĩ thuật máy tính và lĩnh vực Embedded Software 2 July 10, 2017
Lập trình nhúng trên linux dùng IDE gì? 5 May 24, 2017
Bắt đầu học nhúng trên Linux 2 March 21, 2016
Muốn học trình nhúng trên linux mà chưa biết gì về linux thì nên bắt đầu từ đâu? 3 August 15, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?