Hỏi về cách install toolchain?

Chuyện là em đang vọc vạch phần cài đặt toolchain, nhưng không rõ lắm cách làm, GG thì thấy bảo đownload về và giải nén ra, nhưng khi em làm thì nó bị như vậy, không biết là tại sao , mong các tiền bối giúp đỡ, chỉ ra chỗ ngu của em ạ . Thanks!

giải nén bzip nhé, file đó không phải gzip

How to decompress a .bz2 file

The syntax is:

bzip2 -d your-filename-here.bz2
OR
bzip2 -d -v your-filename-here.bz2
OR
bzip2 -d -k your-filename-here.bz2
OR
bunzip2 filename.bz2

Examples

To extract a file called dfly-x86_64-4.2.0_REL.iso.bz2, enter:
bzip2 -d dfly-x86_64-4.2.0_REL.iso.bz2

1 Like

Nếu bạn dùng terminal thì nên biết một chút cơ bản trước, chứ dùng lệnh vô tội vạ như thế có ngày khóc, ví dụ như xem hướng dẫn sử dụng lệnh dùng option --help (tar --help) hoặc xem man page man chmod, man tar

Trong trang man của tar cũng có đề cập đến bzip2 với option là -j => giải nén tar -jxvf file.tar.bz2 .
Cơ mà thường thường với các file file.tar.* chỉ cần tar -xf file.tar.* là giải nén được, tar tự động xác định kiểu nén, còn option -v chỉ để show thông tin chi tiết hơn ra màn hình.

Ngoài ra, đơn giản nhất bạn chỉ cần vào File manager, chuột phải vào file -> Extract Here hoặc nháy đúp vào mở ra xem rồi extract ra là xong. Hoặc không muốn rời terminal? => xdg-open file.tar.bz2

Thường những dạng file đóng gói này yêu cầu bạn phải tự build và install, trong đó sẽ có các file như README hay INSTALL để hướng dẫn bạn cài đặt, bạn phải đọc nó trước khi cài. Nếu không có thì có thể nó đã build sẵn cho bạn rồi, chỉ việc dùng thôi.
–>

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?