Nhờ tư vấn mua board học embedded linux

Mình đang phân vân mua Beaglebone Black hay mua Raspberry Pi3 để học lập trình Device Driver quá. Mọi người phân tích giúp mình với. Thanks all !

Chọn Beaglebone nếu có yêu cầu cao về phần cứng (lĩnh vực nhúng, BB hỗ trợ cả đống giao tiếp nhúng), nếu không thì chọn Raspberry Pi

Mua để học thì mua cái nào có Data sheet thật đầy đủ là được :sweat_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?