Mong anh Đạt mở lại khoá học Linux Embedded

Continuing the discussion from Giới thiệu khóa nhập môn Linux Embedded thực hành với Wireless router:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?