Khi nhà tuyển dụng fresher yêu cầu phải biết GCC, RTOS hay Linux cho vị trí Embedded Software, mong muốn cụ thể của họ là như thế nào?

Mình thấy một số nhà tuyển dụng yêu cầu biết về Linux, GCC hay RTOS cho vị trí fresher embedded engineer thì mình vẫn chưa hiểu lắm là họ expect ở ứng viên tới mức độ nào là tối thiểu? Đặc biệt là GCC?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?