Linux Embedded - interrupt. Linux dùng hàm nào để mapping irq number của hardware vào irqnumber của OS?

Chào mọi người, mình đang tìm hiều về Interrupt trong linux embedded. Mình biết được là cần gọi hàm request_irq để đăng kí ngắt với hệ thống, nhưng không hình dung ra cách hệ thống mapping số ngắt ghi trong RM của chip với số ngắt được đăng kí trong hàm request_irq. Các pro chỉ mình với ạ. Thanks all !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?