Share group học kernel linux trên facebook

Mình mới gia nhập group này thấy có nhiều bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm việc với kernel linux nhất là những bạn có ý định theo học, tìm hiểu về Embedded Linux :slight_smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?