Tổng hợp - Open source project - Wiki posts - C/C++

P/s: Mọi người tạo Wiki post xong thì tự động thêm link vào đây nhé :wink:

1. Cơ bản về C++

[Wiki] Toán tử trong C++

[Wiki] Hàm chỉ Nhận thông tin cin trong c++

[Wiki] Hàm chỉ xuất ra màn hình Cout trong C++

[Wiki] Lệnh rẽ nhánh ( branching ) if-else

[Wiki] Lệnh switch trong C++

[Wiki] Lệnh lặp for loop trong C/C++

[Wiki] Lệnh lặp (loop) While trong c/c++

[Wiki] Vòng lặp Do While trong C/C++

[Wiki] C++11 những cái hay dùng

[Wiki] Cách ghi file trong C++

[Wiki] Bit fields trong C/C++

[Wiki] Ví dụ cơ bản về Class Template trong C++

[Wiki] Enum flag trong C++

2. Hàm - functions

[Wiki] Các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong C/C++

[Wiki] Hàm nhập chuỗi, ký tự getchar trong c/c++

[Wiki] Hàm nhập chuỗi, ký tự getline trong C/C++

[Wiki] Một số hàm toán học C++

[Wiki] Hàm Thực thi lệnh hệ thống system() trong c/c++

[Wiki] Hàm trả về và thoát return trong c/c++

3. Thuật toán - algorithms

[Wiki] Hàm Kiểm Tra số nguyên tố trong c/c++

[Wiki] Sort cơ bản 1 - Insert Sort

[Wiki] Sort cơ bản 2 - Merge Sort

[Wiki] Sort cơ bản 3 - Quick Sort

[Wiki] Merge Sort in C:

[Wiki] Heap Sort in C:

[Wiki] Binary Insert Sort in C:

19 Likes

có rồi mà trong mục open source có tổng hợp rồi đó :smiley:

1 Like

Đã bấm :heart::bookmark::grin:

1 Like

@TTmagic good jobs :smile:
@Honey_moon anh nghĩ là move ra topic này đi, có gì mình sẽ chỉ sang topic này. Topic này, anh sẽ chuyển cái này thành wiki post và cho ai cũng sửa được.
@DungJun :+1:

1 Like

e pin nó lên và unpin mục kia xuống cho đỡ rối

1 Like

Tạm thời cứ để đó, 1 category 3-4 pins vẫn được.

mình nghĩ các wiki nên có chú thích cho mọi người dễ hiểu :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?