[Wiki] Hàm chỉ xuất ra màn hình Cout trong C++

  • Cấu trúc :
std::cout << (Biến là số hay chuỗi) or (Chuỗi);
  • Định nghĩa : Thuộc thư viện chuẩn c ++ iostream và nằm trong lớp namespace std; . Dùng để in các giá trị hoặc dữ liệu ra ngoài màn hình. Nó có thể xuất lần lượt các giá trị bằng toán tử chèn “>>”

  • Ví dụ : hãy xuất ra màn hình lời chào : " Chao mung cac ban den voi dien dan DayNhauHoc.com !!!"

#include<iostream>
int main()
{
  std::cout<<" Chao mung cac ban den voi dien dan DayNhauHoc.com ";
  system("pause");
  return 0;
}
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?