[Wiki] Merge Sort in C

####Hôm nay rảnh rỗi, viết hàm merge_sort chơi

 • Cách Dùng: Tương tự hàm qsort trong thư viện stdlib.h
merge_sort(mảng, số lượng phần tử, kích thước 1 phần tử, hàm so sánh);
 • độ phức tạp:
 • trung bình: O(nlogn)
 • xấu nhất: O(nlogn)
 • bộ nhớ: O(n)
 • source code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <time.h>

#define __sort
#define type void*
typedef int (*_sort_cmp_fn_t)(const type,const type);
#define A(i) ((a)+(i)*(size))
inline void merge_sort(type a,const int n,int size,_sort_cmp_fn_t cmp){
  if(n<2){
    return;
  }
  type newa=malloc(n*size);
  assert(newa!=NULL);
  int mid=n/2;
  merge_sort(a,mid,size,cmp);
  merge_sort(A(mid),n-mid,size,cmp);
  register int i=0,j=mid,out=0;
  while(out<n){
    if(i<mid){
      if(j<n){
        if(cmp(A(i),A(j))<=0){
          memcpy(newa+out*size,A(i),size);
          i++;
        }else{
          memcpy(newa+out*size,A(j),size);
          j++;
        }
      }else{
        memcpy(newa+out*size,A(i),size);
        i++;
      }
    }else{
      memcpy(newa+out*size,A(j),size);
      j++;
    }
    out++;
  }
  memcpy(a,newa,size*n);
  free(newa);
}
#undef A
#undef type
#undef __sort

typedef struct{
  char name[20];
  int level;
} user;
void show(user *a,int n){
  int i;
  for(i=0;i<n;++i){
    printf("%d %s\n",a[i].level,a[i].name);
  }
}
int cmp(const void *a,const void *b){
  const user *x=a,*y=b;
  if(x->level!=y->level) return x->level-y->level;
  return strcmp(x->name,y->name);
}
int main(){
  user a[]={
    {"gio",2},
    {"ltd",3},
    {"honey_moon",2},
    {"nhim_xu",3}
  };
  int s=sizeof(user);
  int n=sizeof(a)/s;
  int i;
  merge_sort(a,n,s,cmp);
  show(a,n);
  return 0;
}
output
2 gio
2 honey_moon
3 ltd
3 nhim_xu
2 Likes

Mời ae cùng ngâm cứu :grin:

4 Likes

video của bạn rất thú vị :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?