c++

Topic Replies Activity
Chưa hiểu kết quả của công thức truy hồi 8 September 28, 2022
Tối ưu bài toán tìm số nhỏ nhất có n chữ số khi cho trước tổng các chữ số 2 September 26, 2022
Hỏi cách giải bài tập tính S = -1 + 2 - 3 + 4 + ... + (-1)^n * n 8 September 22, 2022
Hỏi về chức năng thêm phần tử vào cuối danh sách liên kết 5 September 26, 2022
Tính ép kiểu số thực như thế nào cho đúng? 2 September 26, 2022
Hướng dẫn làm bài OOP quản lý danh sách sổ tiết kiệm 13 September 25, 2022
Tìm k số liên tiếp bắt đầu từ x sao cho tổng bằng n 3 September 25, 2022
Không thể in ra biến sum 2 September 24, 2022
Code bị lỗi function must return a value 5 September 23, 2022
Tìm vị trí của 1 chữ số trong số nguyên dương n 5 September 23, 2022
Bài tập về Mảng 6 September 19, 2022
Yêu cầu 4 của bài tập 4 September 18, 2022
Hỏi cách giải bài tập vòng lặp 3 September 18, 2022
Hàm binary_search và lower_bound trong C++ 3 September 17, 2022
[Wiki] Hàm Kiểm Tra số nguyên tố trong C/C++ 66 September 16, 2022
Bài tập về OOP trong C++ 2 September 15, 2022
Hàm Bool là hàm gì và cách sử dụng ra sao? 13 September 15, 2022
Từ khóa auto và decltype 6 September 13, 2022
Giúp lỗi toán tử cộng OOP 2 September 12, 2022
Viết hàm đổi tên đối tượng học sinh 7 September 12, 2022
Kiểu ký tự (char) 23 September 12, 2022
Tổng các số nguyên tố cùng nhau 5 September 12, 2022
Nhập mảng nhiều string trong C++ 3 September 12, 2022
Code quy hoạch động bitmask - COWGIRL bị sai 2 September 11, 2022
Bài toán chó gà bị sai kết quả 2 September 8, 2022
If statements (câu lệnh if) 73 September 7, 2022
Error: ‘DSSV’ is not a class template 2 September 7, 2022
Mảng hai chiều C/C++ 30 September 6, 2022
[Wiki] Hàm nhập chuỗi, ký tự getline trong C/C++ 23 September 4, 2022
Code sai ở chỗ nào? 3 September 3, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?