c++

Topic Replies Activity
Sự khác nhau trong r = r->next và r->next = r 5 February 5, 2023
Cần hỗ trợ tối ưu code tìm số nguyên tố sao cho đảo ngược nó vẫn được số nguyên tố 4 February 4, 2023
Cần giúp đỡ tìm lỗi sai trong đoạn chương trình 2 February 5, 2023
Hỏi về dãy con tăng dài nhất 10 February 5, 2023
Code bị cannot be used as a function 3 February 4, 2023
Nhờ giúp đỡ code để qua full bộ test 1 February 4, 2023
Lỗi khi gộp 2 function 11 February 3, 2023
Giúp chạy thử chương trình xem chạy được không 3 February 2, 2023
Giúp tìm lỗi sai chuyển các kí tự giống nhau thành 1 (vd abcdabc->111d111) 8 January 30, 2023
Cách khắc phục lỗi "source file not compiled" 13 January 29, 2023
Vấn đề cài SFML ở VS Code 2 January 29, 2023
Vòng lặp while trong ngôn ngữ C/C++ 68 January 29, 2023
Giúp tìm lỗi sai trong code in ra tổng 2 số lớn nhất trong 3 số 4 January 28, 2023
Viết chương trình tim số lớn nhất có thể nhận được tử số nguyên a cho trước bằng cách đổi chỗ nhiều nhất hai chữ số của a 2 January 26, 2023
Xóa phần tử lớn nhất trong chuỗi số (c++) 2 January 26, 2023
Tìm đoạn con liên tiếp dài nhất có tổng không âm 2 January 25, 2023
Cần định hướng làm bài tập tìm độ dài đoạn con liên tiếp dài nhất bao gồm đúng 2 giá trị khác nhau 10 January 23, 2023
Hằng số (const) 18 January 23, 2023
Giúp đỡ trò chơi xèng 2 January 20, 2023
Cần giải thích đề bài Rotate Columns (easy version) 2 January 20, 2023
Ngày 5, Advent of code 2015 2 January 18, 2023
In ra các chữ số nguyên tố phân biệt của 1 số (vd 2475 thì ra 2 7 5) 3 January 16, 2023
Hỏi tài liệu học MFC C++ 2 January 13, 2023
Kiểm tra chuỗi đối xứng C++ 5 January 13, 2023
Tìm xâu xuất hiện 1 lần khi chưa biết có bao nhiêu xâu 2 January 11, 2023
Xuất dãy nhị phân c++ 2 January 10, 2023
Liên kết kế thừa C++ 4 January 10, 2023
Nhờ xem giúp đoạn code dãy con tăng không được full test 1 January 9, 2023
Sửa giúp code bị lỗi ở strcmp 2 January 9, 2023
Cách tìm số trong xâu 2 January 8, 2023
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?