c

Topic Replies Activity
Chưa hiểu kết quả của công thức truy hồi 8 September 28, 2022
Code xóa comment trong file code 69 September 23, 2022
Lỗi vòng lặp không theo yêu cầu 3 September 22, 2022
Khai báo unsigned: 5 trong struct có ý nghĩa gì? 4 September 18, 2022
Lỗi "No such file or directory" khi build code trên CodeBlocks 19 September 8, 2022
Bài tập liên quan đến con trỏ trong C 6 September 5, 2022
[Wiki] Hàm nhập chuỗi, ký tự getline trong C/C++ 23 September 4, 2022
Gặp vấn đề về nhập liệu với struct nằm trong union 3 August 31, 2022
Tác dụng của cấu trúc tự trỏ là gì? 6 August 28, 2022
Sự khác nhau giữa typedef và define? 6 August 26, 2022
Sử dụng Zig toolchain cho C/C++ 9 August 25, 2022
Cách thức hoạt động của mảng kiểu char và con trỏ kiểu char 2 August 24, 2022
Vì sao code không chạy các vòng for tiếp theo và hiển thị kết quả? 4 August 23, 2022
Nên sử dụng #define hay const để định nghĩa hằng trong C? 7 August 23, 2022
Code trộn hai mảng một chiều tăng dần bị sai 4 August 20, 2022
Sử dụng hàm fgets để nhập struct nhưng khi in bị mất phần tử đầu tiên 4 August 16, 2022
Cần giúp đỡ code menu 2 August 12, 2022
Code tính tổng 1 dãy các số nguyên bị sai 5 August 10, 2022
Tính tổng số nguyên tố trong ma trận 6 August 4, 2022
Khác nhau giữa pascal và c? 27 July 30, 2022
Nhập mảng 1 chiều với phàn tử khác nhau 2 July 24, 2022
Chưa hiểu con trỏ 5 July 22, 2022
Sự khác nhau giữa float a; scanf("%f\n", &a); và float* a; scanf("%f\n", a); 3 July 17, 2022
Tham khảo ý tưởng 3 July 13, 2022
[Chia sẻ] Data structure alignment & padding 33 July 13, 2022
Bài tập về cấu trúc STRUCT sử dụng con trỏ 8 July 11, 2022
Chuyển c++ thành code c 2 July 8, 2022
Sự khác nhau giữa inline và macro trong C là gì? 4 October 30, 2018
Tính tổng 1!+2!+3!+....+n! 9 July 7, 2022
Cấp phát động trong C (uint8_t) 8 July 7, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?