c

Topic Replies Activity
Hướng dẫn sửa lỗi #include <file.h> not found 5 April 16, 2024
Thắc mắc về typedef 3 April 1, 2024
Memory Allocation in C 5 March 23, 2024
Tại sao C không cho phép gán 2 xâu ký tự hoặc 2 mảng (kể cả cùng kích thước) nhưng lại cho phép gán 2 biến cấu trúc mặc dù trong đó có các trường là xâu ký tự hay mảng? 8 March 6, 2024
Lỗi ở int main(){...} trong c 2 February 24, 2024
Không mở được file exe sau khi chạy code C từ visual studio code 9 January 26, 2024
Code không chạy được trên xcode 4 January 19, 2024
Tại sao code bị Error 2 nhưng vẫn chạy được? 2 January 16, 2024
Lỗi Dev C/C++ cứ chạy bài code trước 7 December 3, 2023
Lỗi không tìm thấy stdio.h 2 November 22, 2023
Code C bị lỗi ở dòng _0_WTEXT 3 November 4, 2023
Bài tập C tính tiền vay trả góp 11 October 15, 2023
Làm thế nào để học tốt được lập trình? 18 September 27, 2023
Tại sao khi sử dung giá trị của biến để khởi tạo cho một mảng lại xảy ra lỗi trong ngôn ngữ lập trình C? 6 September 20, 2023
Làm thế nào để nhập từng kí tự cho mảng char? 3 September 14, 2023
Hỏi về ép kiểu trong con trỏ trong C/C++ 11 September 15, 2023
`int main(int argc, char ** argv)` có ý nghĩa gì? 5 July 30, 2023
Tìm UCLN & BCNN của số nguyên âm 6 July 21, 2023
App chat GTK+ gửi data lên server TCP không thành công 2 July 20, 2023
2 đối số của hàm main(int argc, char const *argv[]) có tác dụng gì? 4 July 20, 2023
Int argc, char *argv[]: có nghĩa là gì? 7 July 20, 2023
Code không bị báo lỗi nhưng không chạy được 3 July 15, 2023
Làm sao để có thể tạo chương trình trên máy tính? 3 July 12, 2023
[Wiki] Hàm nhập chuỗi, ký tự getline trong C/C++ 24 July 10, 2023
Khác nhau giữa pascal và c? 29 July 5, 2023
Lỗi "No such file or directory" khi build code trên CodeBlocks 22 July 4, 2023
Sách về lập trình C và C++ cho người mới 6 June 2, 2023
Tìm dạng tối giản của phân số 15 May 3, 2023
Sử dụng hàm nhập dữ liệu cho kiểu cấu trúc 4 April 12, 2023
Kiểu dữ liệu float trong C 2 April 4, 2023
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?