[Wiki] Heap Sort in C

Continuing the discussion from [Wiki] Merge Sort in C:

 • Cách Dùng: Tương tự hàm qsort trong thư viện stdlib.h
heap_sort(mảng, số lượng phần tử, kích thước 1 phần tử, hàm so sánh);
 • độ phức tạp:
 • trung bình: O(nlogn)
 • xấu nhất: O(nlogn)
 • bộ nhớ: O(n)
 • source code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <time.h>

#define __sort
#define type void*
typedef int (*_sort_cmp_fn_t)(const type,const type);

inline void _sort_swap(type a,type b,int size){
  if(size>16){
    type t=malloc(size);
    assert(t!=0);
    memcpy(t,a,size);
    memcpy(a,b,size);
    memcpy(b,t,size);
    free(t);
  }else{
    char tmp[size];
    memcpy(tmp,a,size);
    memcpy(a,b,size);
    memcpy(b,tmp,size);
  }
}
#define A(i) ((a)+(i)*(size))


inline void heap_sift_down(type a,int size,
    _sort_cmp_fn_t cmp,int start,int end){
  register int child,root=start;
  while((root<<1)<=end){
    child=root<<1;
    if(child<end && cmp(A(child),A(child+1))<0){
      child++;
    }
    if(cmp(A(root),A(child))<0){
      _sort_swap(A(root),A(child),size);
      root=child;
    }else return;
  }
}
inline void heapify(type a,int size,_sort_cmp_fn_t cmp,int n){
  register int start=n>>1;
  while(start>=0){
    heap_sift_down(a,size,cmp,start,n-1);
    start--;
  }
}
inline void heap_sort(type a, int n,int size,_sort_cmp_fn_t cmp){
  register int end;
  if(n<2) return;
  end=n-1;
  heapify(a,size,cmp,n);
  while(end>0){
    _sort_swap(A(end),a,size);
    heap_sift_down(a,size,cmp,0,end-1);
    end--;
  }
}
#undef A
#undef type
#undef __sort
typedef struct{
  char name[20];
  int level;
} user;
void show(user *a,int n){
  int i;
  for(i=0;i<n;++i){
    printf("%d %s\n",a[i].level,a[i].name);
  }
}
int cmp(const void *a,const void *b){
  const user *x=a,*y=b;
  if(x->level!=y->level) return x->level-y->level;
  return strcmp(x->name,y->name);
}
int main(){
  user a[]={
    {"gio",2},
    {"ltd",3},
    {"honey_moon",2},
    {"nhim_xu",3}
  };
  int s=sizeof(user);
  int n=sizeof(a)/s;
  int i;
  heap_sort(a,n,s,cmp);
  show(a,n);
  return 0;
}
#output:
2 gio
2 honey_moon
3 ltd
3 nhim_xu
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?