[Wiki] Binary Insert Sort in C

 • Cách Dùng: Tương tự hàm qsort trong thư viện stdlib.h
binary_insert_sort(mảng, số lượng phần tử, kích thước 1 phần tử, hàm so sánh);
 • độ phức tạp:

  • trung bình: O(n^2)
  • xấu nhất: O(n^2)
  • tốt nhất: O(n)
  • bộ nhớ: O(n)
 • source code:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <time.h>

#define __sort
#define type void*
typedef int (*_sort_cmp_fn_t)(const type,const type);

inline void _sort_swap(type a,type b,int size){
  if(size>16){
    type t=malloc(size);
    assert(t!=0);
    memcpy(t,a,size);
    memcpy(a,b,size);
    memcpy(b,t,size);
    free(t);
  }else{
    char tmp[size];
    memcpy(tmp,a,size);
    memcpy(a,b,size);
    memcpy(b,tmp,size);
  }
}

#define A(i) ((a)+(i)*(size))

inline int binary_insert_sort_find(const type x,type a,const int n,
    int size,_sort_cmp_fn_t cmp){
  int l,r,c;
  type cx;
  l=0;
  r=n-1;
  c=r>>1;
  if(cmp(x,A(0))<0){
    return 0;
  }else if(cmp(x,A(r))>0){
    return r;
  }
  cx=A(c);
  while(1){
    const int val=cmp(x,cx);
    if(val<0){
      if(c-l<=1) return c;
      r=c;
    }else{
      if(r-c<=1) return c+1;
      l=c;
    }
    c=l+((r-l)>>1);
    cx=A(c);
  }
}

inline void binary_insert_sort_start(type a,const int start,const int n,
    _sort_cmp_fn_t cmp,int size){
  register int i,j,location;
  type x=malloc(size);
  assert(x!=0);
  for(i=start;i<n;++i){
    if(cmp(A(i-1),A(i))<=0) continue;
    memcpy(x,A(i),size);
    location=binary_insert_sort_find(x,a,i,size,cmp);
    for(j=i-1;j>=location;--j){
      memcpy(A(j+1),A(j),size);
    }
    memcpy(A(location),x,size);
  }
  free(x);
}

inline void binary_insert_sort(type a,const int n, int size,_sort_cmp_fn_t cmp){
  if(n<=1) return;
  binary_insert_sort_start(a,1,n,cmp,size);
}

#undef A
#undef type
#undef __sort

typedef struct{
  char name[20];
  int level;
} user;
void show(user *a,int n){
  int i;
  for(i=0;i<n;++i){
    printf("%d %s\n",a[i].level,a[i].name);
  }
}
int cmp(const void *a,const void *b){
  const user *x=a,*y=b;
  if(x->level!=y->level) return x->level-y->level;
  return strcmp(x->name,y->name);
}
int main(){
  user a[]={
    {"gio",2},
    {"ltd",3},
    {"honey_moon",2},
    {"nhim_xu",3}
  };
  int s=sizeof(user);
  int n=sizeof(a)/s;
  int i;
  binary_insert_sort(a,n,s,cmp);
  show(a,n);
  return 0;
}
#output
2 gio
2 honey_moon
3 ltd
3 nhim_xu
4 Likes

Phần output có vẻ hay đấy :smile:

Nó sắp theo level trước nếu cùng level, sẽ sắp theo thứ tự từ điện.

 • em chạy thử tì nó báo lỗi thế này k biết sửa sao bác ak! bác giúp em vs em cám ơn!

Đổi đuổi c++ => c là được

oke cám ơn bác nhiều !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?