[Wiki] Hàm chỉ Nhận thông tin cin trong c++

  • Cấu trúc:
 std::cin << (nhận thông tin từ bàn phím : số, ký tự đặc biệt, ký tự chữ cái);
  • Định nghĩa: Thuộc thư viện chuẩn c ++ iostream và nằm trong lớp namespace std; . Dùng để nhận các
    giá trị hoặc dữ liệu vào một định dạng như là biến hay mảng. Nó có thể nhận lần lượt các giá trị bằng
    toán tử khai thác “>>”

  • Ví dụ: Hãy viết chương trình xuất ra tuổi của bạn.

int main()
{
	int tuoi;
	std::cout << "Nhap tuoi cua ban ? " << std::endl;
	std::cin >> tuoi;
	std::cout << "Tuoi cua ban la " << tuoi << " !!!";
	system("pause");
	return 0;
}
6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?