[Wiki] Các topic quan trọng trong Dev Chat

Open Source projects
Tổng hợp - Open source project - Wiki posts - C/C++
Ý tưởng nhóm phát triển mã nguồn mở PHP - Dạy Nhau Học
Ý tưởng làm project Open Source cho Dạy Nhau Học
Tuyển tất cả mọi người cùng tham gia làm một open source về C/C++

Chat chit
Lập group chat Dạy Nhau Học trên skype

3 Likes
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?