visual-studio-code

Topic Replies Activity
Lỗi gõ tiếng Việt trên VSCode 9 May 7, 2024
Không mở được file exe sau khi chạy code C từ visual studio code 9 January 26, 2024
"Problems" trong vs code không hiển thị lỗi 5 November 9, 2023
Chạy code trên VS Code luôn bị "Executing task: C/C++: gcc.exe build active file" 4 October 24, 2023
Fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu 7 October 12, 2023
Giúp đỡ về visual studio code 5 September 30, 2023
Nhập đầu vào tiếng việt từ bàn phím 3 September 27, 2023
Code không chạy được hàm cin 5 September 17, 2023
Gõ tiếng Việt trong visual studio code 7 August 20, 2023
Không dùng được map 2 August 18, 2023
Làm sao để git diff 2 commit bất kỳ 3 June 15, 2023
Bị lỗi khi compile C++ trên VSCode 7 June 9, 2023
Chạy code trên Visual Studio Code bị lỗi 5 June 9, 2023
Code C++ trên VSCode bị lỗi: undefined reference to `WinMain@16’ 17 February 18, 2023
Tại sao debug không chạy trong visual studio code 3 February 7, 2023
VS Code không hiện dòng báo lỗi 8 December 30, 2022
VS code auto xuống dòng khi code tràn hết màn hình 2 December 26, 2022
Không thể chạy code trên Visual Studio Code 3 November 7, 2022
Giúp sửa lỗi vscode khi scroll 8 October 27, 2022
Live server không cập nhật được code trên visual studio code 3 October 27, 2022
Lỗi undefined reference to `WinMain@16' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status khi cdoe trên VS Code 3 October 11, 2022
Visual Studio Code bị load chậm 3 September 29, 2022
Chỉnh sửa gõ code css trên vscode 1 August 25, 2022
Lỗi về vị trí tạo file trong visual studio code 1 August 7, 2022
Hỏi cách fix lỗi Unable to initialize Git; AggregateError(2) Error: Unable to find git 5 August 1, 2022
Chạy code trên terminal VS code 16 July 20, 2022
Hỏi cách khắc phục lỗi không thể debug đc 8 June 27, 2022
Lỗi không chạy được chương trình c trong vscode 7 June 26, 2022
Hướng dẫn setup môi trường lập trình Golang với Visual Studio Code 1 June 1, 2022
Hỏi cách khắc phục "Python is not installed." 2 April 27, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?