visual-studio-code

Topic Replies Activity
"Problems" trong vs code không hiển thị lỗi 3 January 26, 2023
VS Code không hiện dòng báo lỗi 8 December 30, 2022
VS code auto xuống dòng khi code tràn hết màn hình 2 December 26, 2022
Không thể chạy code trên Visual Studio Code 3 November 7, 2022
Giúp sửa lỗi vscode khi scroll 8 October 27, 2022
Live server không cập nhật được code trên visual studio code 3 October 27, 2022
Lỗi undefined reference to `[email protected]' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status khi cdoe trên VS Code 3 October 11, 2022
Visual Studio Code bị load chậm 3 September 29, 2022
Chỉnh sửa gõ code css trên vscode 1 August 25, 2022
Fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu 6 August 16, 2022
Lỗi về vị trí tạo file trong visual studio code 1 August 7, 2022
Hỏi cách fix lỗi Unable to initialize Git; AggregateError(2) Error: Unable to find git 5 August 1, 2022
Chạy code trên terminal VS code 16 July 20, 2022
Hỏi cách khắc phục lỗi không thể debug đc 8 June 27, 2022
Lỗi không chạy được chương trình c trong vscode 7 June 26, 2022
Code C++ trên VSCode bị lỗi: undefined reference to `[email protected] 16 June 1, 2022
Hướng dẫn setup môi trường lập trình Golang với Visual Studio Code 1 June 1, 2022
Hỏi cách khắc phục "Python is not installed." 2 April 27, 2022
Lỗi khi dùng terminal của visual studio code 3 April 20, 2022
Cài extension gì cho VS Code để check cú pháp javascript 7 April 3, 2022
Thêm include và libraries của SDL cho c++ project trong VSCode 2 April 1, 2022
Lỗi không include được SDL2 trong vscode 9 March 31, 2022
Lỗi khi dùng Visual Studio Code 11 March 29, 2022
Hỏi cách tắt tự động hoàn thành dấu (auto close tags) python vscode 6 March 16, 2022
Lỗi launch: program does not exist khi chạy chương trình trên Visual Studio Code 5 March 11, 2022
Giảm dung lượng ổ C khi dùng VSCODE 5 March 2, 2022
Nhờ hướng dẫn cách thiết lập environment cho việc code C, C++ trên visual studio code 6 February 18, 2022
Không thể chạy code trên VS Code 2 February 13, 2022
Cài đặt Vs code 2 January 23, 2022
Thắc mắc về Extension prettier trên VS Code 4 January 20, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?