Lỗi undefined reference to `WinMain@16' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status khi cdoe trên VS Code

Em dang cai va thu nghiem su dung VSC de code thi bi loi
c:/mingw/bin/…/lib/gcc/mingw32/6.3.0/…/…/…/libmingw32.a(main.o):(.text.startup+0xa0):
undefined reference to `WinMain@16’
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
code cua em la chuong trinh in Hello World don gian thoi
mọi người có ai kinh ngiệm sử dụng thiết lập môi trường trên Visual Studio Code thì hướng dẫn cho em với !

1 Like

Bạn post code + cách bạn compile source code lên đây xem nào

3 Likes

Bạn ơi, bạn sửa được chưa, mình cũng bị lỗi như thế@@

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?