Nhập đầu vào tiếng việt từ bàn phím

Mọi người cho mình hỏi, làm sao để nhập đầu vào tiếng việt trên VS Code vậy ạ, nếu

System.out.println("Tiếng Việt");

thì nó vẫn in ra được, nhưng nhập đầu vào thì không.

import java.util.Scanner;
import test.Translate;

public class App {
  
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in,"UTF-8");
    String text="";
    do {
      text = scanner.nextLine();
      System.out.println(text);
      // System.out.println("Translated text: " + Translate.translate("vi", "en", text));
    }while(text!="");
    scanner.close();
  }
  
}


rồi bạn sửa font cho cái terminal.

1 Like

em vừa thử đổi sang font Fira Code rồi mà vẫn không được

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?