VS code auto xuống dòng khi code tràn hết màn hình

Sau khi update VS code auto xuống dòng khi code tràn hết màn hình
Làm sao để tắt mình không có cài extension nào cho việc này hết.

Bạn bật tính năng Word Wrap nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?