Fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu

Có ai biết fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu như thế này không ạ

import './App.css';
import Person from './components/Person';
function App() {
  return ( <
    div className = "App" >
    <
    h1 > học react js < /h1>  <
    Person > < /Person> <
    /div>
  );
}
export default App;

image

1 Like

formatOnSave
formatOnPaste
search setting này và tắt nó

4 Likes

vẫn không được bạn ạ

bạn fix được lỗi này chưa,mình đang bị mà không tìm ra cách fix

chỉ có duy nhất setting ảnh hưởng việc này là formatOnSave (hoặc là bạn tự cài 1 extension nào khác). Tuy nhiên cái setting này có thể nằm ở 2 chỗ, 1 là default editor, 1 là ở language setting.
Bạn mở setting bằng json rồi search từ khóa đó.

2 Likes

các bạn vào extensions xóa ứng dựng CS-CSS-HTML Fomatter ( 3.2M lượt tải, có dấu gạch ngang ở tên ứng dụng) đi là đc

2 Likes

Cách này ok nè, mình cũng bị lỗi y chan, gỡ hết các Extention beauty này nọ mà vẫn sót cái này nên bị hoài. Thank pro

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?