Fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu

Có ai biết fix visual studio code tự động xuống dòng khi lưu như thế này không ạ

import './App.css';
import Person from './components/Person';
function App() {
  return ( <
    div className = "App" >
    <
    h1 > học react js < /h1>  <
    Person > < /Person> <
    /div>
  );
}
export default App;

image

formatOnSave
formatOnPaste
search setting này và tắt nó

2 Likes

vẫn không được bạn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?