2 đối số của hàm main(int argc, char const *argv[]) có tác dụng gì?

int main(int argc, char const *argv[])
{
	/* code */
	return 0;
}

Các bác có thể giải thích giúp em 2 đối số hàm main
int argc và char const *argv[]

1 Like

Cái này khi e chạy chương trình bằng cmd sẽ hiểu.
Anh quên cú pháp C nhưng đã từng học. Giả sử:
/main.cpp 5 6
thì argc sẽ ghi tổ tham số người dùng đã nhập là 3: là main.cpp 5 và 6. Còn argv là mảng lưu giá trị mỗi cái đó

2 Likes

Ví dụ như del /p *.* thì argc = 3 và argv gồm "del", "/p""*.*".

5 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?