Hướng dẫn sửa lỗi #include <file.h> not found

Có ai ở đây rành về ngôn ngữ lập trình c/c++ thì hướng dẫn sửa lỗi #include <file.h> not found trong vscode đi ạ

Tải visual studio điiiiii

Nếu gặp lỗi không tìm thấy header thì khi biên dịch có thể thêm -I<đường dẫn tới header> ví dụ -I. (thư mục hiện tại) hay -Iinclude (thư mục include).

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?