Thắc mắc về typedef

struct TypeOfNode // node cua danh sach lien ket don
{
	TypeOfData data;
	struct TypeOfNode *next;
};

typedef struct TypeOfNode *NodePtr; 

em đang thắc mắc cái typedef này có tác dụng j vậy ạ, và tạo sao lại sử dụng con trỏ ạ

typedef giúp bạn đặt tên cho một kiểu dữ liệu và từ giờ bạn chỉ cần viết NodePtr thay cho struct TypeOfNode *.

cái này không sai nhưng mình muốn sửa lại 1 tí cho dễ nhìn

struct TypeOfNode // node cua danh sach lien ket don
{
	TypeOfData data;
	struct TypeOfNode *next;
};

typedef struct TypeOfNode* NodePtr; // kể từ sau dòng này, khi bạn gõ NodePtr, compiler sẽ hiểu dây là |struct TypeOfNode *| ( con trỏ của TypeOfNode )
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?