App chat GTK+ gửi data lên server TCP không thành công

Hiện tại em đang tạo một chat app sử dụng GTK+ và viết bằng C. Em muốn khi click vào một button thì nó sẽ gửi dữ liệu lên server, nhưng nó không hoạt động.

void on_join_btn_clicked(GtkWidget* btn, gpointer data) {
    send_request("send_msg", "Hey!");
}

hàm send_request:

int send_request(char* command, char* content) {
    Request request;
    unsigned char buffer[sizeof(request)];

    init_request(&request, command, content, &user);
    serialize(request, buffer);

    printf("Hello\n");
    int status = send(user.client_socket, buffer, sizeof(buffer), 0); 
    printf("%d", status);

    return status;
}

Sau khi click vào nút thì chỉ printf mỗi chữ hello chứ không hiện giá trị của status và bên server cũng không nhận được data. Khi em tắt app và bật lại thì phía server mới nhận được data. Làm sao để fix cái này ạ ? Em xin cảm ơn!

Mấy cái Request, init_request, send từ đâu ra vậy?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?