Code không chạy được trên xcode

Bạn muốn biết điều gì?

1 Like

tôi không biết sai chỗ nào
mà không chạy được

Với cài đặt mặc định thì hàm không tham số thì phải ghi là (void), tương ứng với Strict Prototype trong Build settings.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?