Code C bị lỗi ở dòng _0_WTEXT

#include<io.h>    //dung ham setmode()
#include<fcntl.h>   // dung ham setmode()
#include<stdio.h>
#include<wchar.h>   // de dung ky tu Unicode 16_bit

int main()
{
	char ascii_Str[] = "This is a lazy fox";
	wchar_t unicode_Str[] =L"Chuong trinh may tinh"; int oldMode;

	//Che do xuat ra chu Unicode, _0_WTEXTn hay _0_U16TEXT
	oldMode= _setmode( _fileno(stdout), _0_WTEXT);
	//---------------------------------------------------
	wprintf (L"Unicode Mode : 2-byte characters\n");
	wprintf (L"      - Thu in ra tieng Viet \n" );
	wprintf (L"      - %s\n\n", unicode_Str );
	_setmode(_fileno(stdout), oldMode ); // Tro Lai ASII:_0_TEXT
	// -----------------------------------------------------------
	printf("ASII mode : 1 byte characters \n ");
	printf("   - In tieng viet khong dau\n :");
	printf("   - %s\n\n", ascii_Str);
	return 1;
}

em bị lỗi chỗ _0_WTEXT Không bt sửa sao Giúp em vs

Vì nó không phải là số 0 :smiley: mà là chữ O.
Hoặc cũng có thể gõ số vào https://stackoverflow.com/a/75940426

4 Likes

Cảm ơn nhìu ạ
:grin: :grin: em đã làm được

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?