Code không bị báo lỗi nhưng không chạy được

Bài này có bị sai chỗ nào không ạ? Nó báo không có lỗi nhưng lại không chạy được

#include <stdio.h>
#define MAX_ROW 100
#define MAX_COL 100

void input(int a[][MAX_COL], int n, int m){
	int i, j;
	for (i=0; i<n; i++) {
		for (j=0; j<m; j++) {
			scanf("%d%d", &a[i][j]);
		}
	}
}

void output(int a[][MAX_COL], int n, int m){
	int i, j;
	for (i=0; i<n; i++) {
		for (j=0; j<m; j++) {
			printf("%d", a[i][j]);
		}
		printf("\n"); 
	}
}

int trace(int a[][MAX_COL], int n, int m) {
	int i, j, sum=0;
	for (i=0; i<n; i++){
		for (j=0; j<m; j++) {
			if (i==j) sum += a[i][j];
		}
	}
	return sum;
}

int main(){
	int a[MAX_ROW][MAX_COL], n, m;
	printf("Enter n and m:");
	scanf ("%d%d", &n, &m);
	input(a, n, m);
	output(a, n, m);
	return 0;
}

Đề bài đâu bạn. Bạn hỏi vậy sao người ta biết mà giúp bạn

Tại a[i][j]
khi input giá trị phải dùng scanf("%d", &a[i][j]) thay vì scanf("%d%d", &a[i][j])

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?