Lỗi ở int main(){...} trong c

cho em hỏi đoạn chương trình dưới bị lỗi gì và cách khắc phục với ạ.

///viết ctrinh lập phương trình tham số/ tổng quát của đưởng thẳng trong mp tọa độ
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
int main(){

  char s1[1000] = "ptts";
  char pttq;
  char s2[1000]="";
  char s3[1000]="pttq";
  float toado, x1, y1;
  float u1, u2;
  float n1, n2;
  float z, g,h;
  char x, y;
  
  
  printf ("ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ\n");
  printf("nhập yêu cầu (ptts/pttq) ");
  scanf ("%s", s2);
  if (strcmp(s1,s2)!=0) {
    printf("không hợp lệ, yêu cầu nhập lại(viết tắt):");
    scanf(" %s", s2);
    if (strcmp(s1, s2) ==0) {
      printf("nhập tọa độ điểm đi qua:");
      scanf("%f%f", &x1, &y1);
      printf("nhập vecto chỉ phương:");
      scanf("%f%f", &u1,&u2);
      printf("ptts:\n");
      printf("x=%.1f+%.1ft\n",x1,u1 );
      printf("y=%.1f+%.1ft",y1, u2);
    }
  else{
    if (strcmp(s2,s3)==0) {
      printf("nhập tọa độ điểm đi qua:");
      scanf("%f%f", &x1, &y1);
      printf("nhập vecto pháp tuyến:");
      scanf("%f%f", &n1,&n2);
      printf("pttq: ");
      printf("%.1f(x-%.1f)+%.1f(y-%.1f)\n", n1, x1,n2,y1 );
      ///h = n1*(x-x1)+n2*(y-y1);
      z = n1*x1;
      g= n2* y1;
        
        /// printf("<=>%f",h);
      printf("=%.1fx-%.1f+%.1fy-%.1f",n1, z, n2, g);
    }
  } 
  
  return 0;
  
  
}

Code đang thiếu một cái đóng ngoặc nhọn }.

Bạn cũng nên thụt dòng cho dễ đọc hoặc ít nhất có một trình soạn code đủ xịn để báo chỗ nào thiếu cặp kí tự đóng mở.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?