android

Topic Replies Activity
Đọc văn bản thành giọng nói, chuyển đoạn văn bản vừa đọc được thành file audio và đăng lại lên app 2 October 23, 2022
Đặt giá trị mặc định bằng 0 cho edittext nhập vào 4 October 22, 2022
Hỏi về getString với Locale trong Android 3 October 20, 2022
Capture app request trên android 2 October 19, 2022
Thắc mắc về việc truyền dữ liệu giữa các activity 3 October 8, 2022
ArrayList.add trong AsyncTask 5 October 3, 2022
Có cách nào để xây dựng ứng dụng Reader với PDF chuyển văn bản thành giọng nói không? 2 October 1, 2022
Xử lý tạo danh mục bị trùng tên trong app book android 1 September 28, 2022
Code Android bị IndexOutOfBoundsException 2 September 13, 2022
Dữ liệu của ứng dụng lưu ở đâu? 2 September 4, 2022
Có nên dùng 1 dialog trên nhiều activities hoặc fragment qua phương thức static? 1 August 27, 2022
Có nên tạo biến static Mediaplayer để kiểm tra mediaplayer có đang phát hay không? 1 August 27, 2022
Lỗi Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.String.equals(java.lang.Object)' on a null object reference 3 August 21, 2022
Lỗi RecyclerView: No adapter attached; skipping layout with android studio ngôn ngữ java 4 August 21, 2022
Khóa google maps api import vào android 1 August 10, 2022
Dùng kSoap2 bị lỗi Attempt to invoke virtual method 'int java.io.InputStream.read(byte[], int, int)' on a null object reference 3 August 8, 2022
Lộ trình/ nguồn học làm Android Dev 4 June 11, 2022
Tại sao không có Android backend 5 June 3, 2022
Không thể gửi OTP qua phone number với firebase 3 May 30, 2022
Unity có sử dụng được apk không? 2 May 13, 2022
Hỏi về code java mobile 6 April 21, 2022
Hỏi cách so sánh 1 biến với các phần tử trong arraylist android 5 March 24, 2022
Lưu database SQlite vào SD card Android 4 March 1, 2022
Programming auto tools 2 February 4, 2022
Tư vấn lộ trình tự học Android 4 January 9, 2022
Xin các bậc tiền bối lời khuyên về Chứng chỉ 2 December 29, 2021
Về vấn đề Read memory Android emulator 2 December 26, 2021
Cách Convert Base64 về Bitmap để hiển thị hình ảnh trong android 15 November 17, 2021
Khi biên dịch từ Cocos Creator sang project Android thì phải code ở file nào trong project Android? 7 November 7, 2021
Kotlin hay java được sử dụng nhiều hơn với android? 5 October 8, 2021
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?