android

Topic Replies Activity
Hướng dẫn cài đặt tailwindcss cho project react native 1 June 19, 2022
Scaner QR code by html5-qrcode js-> errors không show camera 1 January 4, 2023
Nhận diện vật thể trong game Android và click 13 December 26, 2022
Làm thế nào có thể tự code ra một app android hoàn chỉnh? 5 December 15, 2022
Hỏi cách truy vấn tới cơ sở dữ liệu trong adapter 3 December 15, 2022
Làm app có kết nối server 7 November 10, 2022
Thắc mắc về việc bảo mật của mobile 2 November 5, 2022
Lỗi khai báo thư viện android-pdf-viewer 2 November 2, 2022
Làm cách nào để lấy dữ liệu từ 2 cây trên firebase để đem ra so sánh 1 October 29, 2022
Đọc văn bản thành giọng nói, chuyển đoạn văn bản vừa đọc được thành file audio và đăng lại lên app 2 October 23, 2022
Đặt giá trị mặc định bằng 0 cho edittext nhập vào 4 October 22, 2022
Hỏi về getString với Locale trong Android 3 October 20, 2022
Capture app request trên android 2 October 19, 2022
Thắc mắc về việc truyền dữ liệu giữa các activity 3 October 8, 2022
ArrayList.add trong AsyncTask 5 October 3, 2022
Có cách nào để xây dựng ứng dụng Reader với PDF chuyển văn bản thành giọng nói không? 2 October 1, 2022
Xử lý tạo danh mục bị trùng tên trong app book android 1 September 28, 2022
Code Android bị IndexOutOfBoundsException 2 September 13, 2022
Dữ liệu của ứng dụng lưu ở đâu? 2 September 4, 2022
Có nên dùng 1 dialog trên nhiều activities hoặc fragment qua phương thức static? 1 August 27, 2022
Có nên tạo biến static Mediaplayer để kiểm tra mediaplayer có đang phát hay không? 1 August 27, 2022
Lỗi Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.String.equals(java.lang.Object)' on a null object reference 3 August 21, 2022
Lỗi RecyclerView: No adapter attached; skipping layout with android studio ngôn ngữ java 4 August 21, 2022
Khóa google maps api import vào android 1 August 10, 2022
Dùng kSoap2 bị lỗi Attempt to invoke virtual method 'int java.io.InputStream.read(byte[], int, int)' on a null object reference 3 August 8, 2022
Lộ trình/ nguồn học làm Android Dev 4 June 11, 2022
Tại sao không có Android backend 5 June 3, 2022
Không thể gửi OTP qua phone number với firebase 3 May 30, 2022
Unity có sử dụng được apk không? 2 May 13, 2022
Hỏi về code java mobile 6 April 21, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?