Hỏi cách truy vấn tới cơ sở dữ liệu trong adapter

Em chào anh chị
Em đang tạo một chiếc app quản lý chi tiêu nho nhỏ và gặp một vấn đề như sau:


Em có một cái submenu và em tạo nó trong file ExpenseAdapter.
Về cơ bản nó đã có thể xóa và chỉnh sửa dữ liệu ở trên màn hình, nhưng vấn đề là em không thể truy vấn tới cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa và xóa trong cơ sở dữ liệu, thế nên là khi load lại trang thì nó lại trở về ban đầu. Ai có ý tưởng hay gợi ý gì giúp em với, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.(Sql em sử dụng là Sqlite)

Bạn nói rõ lý do tại sao không thể truy vấn tới CSDL đi.

1 Like

Em xem lại đoạn truy vấn SQLite các hàm xóa và chỉnh sửa đã đúng chưa em ? Hoặc tên db, table, các fields đã khớp chưa ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?