Lỗi khai báo thư viện android-pdf-viewer

android-studio
android
java

(TapCode) #1

Xin chào mọi người. Em đang làm 1 bài tập nhỏ là mở một file pdf trong app của mình. Em đang thử thư viện android-pdf-viewer nhưng không được

.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?