Thắc mắc về việc truyền dữ liệu giữa các activity

Mình có một bài tập là làm chương trình thi trắc nghiệm. MainActivity nhập thông tin thí sinh. Nhấn nút làm bài thì hiển thị từng câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi activity là một câu hỏi. Sau khi kết thúc câu hỏi cuối thì sẽ quay lại MainActivity và hiển thị kết quả thí sinh đã chọn.
Cho mình hỏi làm làm sao để activity của câu hỏi 2 trả dữ liệu cho MainActivity được?
Mong mọi người giúp đỡ. Mình xin cảm ơn

Truyền qua trường tĩnh (static field) của lớp MainActivity thôi.
Chuyên nghiệp hơn thì truyền qua Parcelable hoặc Bundle.
https://developer.android.com/guide/components/activities/parcelables-and-bundles

1 Like

Bạn dùng thư viện ActivityResultApi nha.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?