Dữ liệu của ứng dụng lưu ở đâu?

Em cứ nghĩ là dữ liệu của ứng dụng được lưu trong file ANDROID -> data-> com.<ứng dụng>
Nhưng khi em vào file này


Và xóa nó thì dữ liệu vẫn còn, vả lại file này chỉ có tầm 11mb trong khi ứng dụng này lại một trăm mấy mb

Vậy phần dữ liệu kia nó không phải ở trong file data này thì nó ở đâu (đây là ứng dụng offline), và ta có thể truy cập vào nó và thay đổi nó không, mấy anh chỉ giúp em

Ứng dụng có thể lưu ở thư mục riêng (private) chỉ duy nhất ứng dụng có thể truy cập. Nhưng dữ liệu riêng tư và quan trọng sẽ lưu ở đây. Muốn ứng dụng khác truy cập được thì ứng dụng đó phải có quyền root. Ngoài ra cũng có thể truy cập thông qua adb (công cụ đi kèm với Android Studio) khi kết nối điện thoại vào máy tính bằng cáp.
Hình trên là ứng dụng lưu ở thu mục chung (public), các ứng dụng khác có thể truy cập được, thư mục này cũng là nơi lưu dữ liệu tạm (cache).

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?