Ý nghĩa của foo, bar và DAO?

Mình có một câu hỏi vui vẻ là rằng khi đọc các tut lập trình android thì lúc ví dụ người ta thường đặt tên các thành phần là foo, bar. Hoặc thêm chữ DAO vào phía sau tên class ví dụ như CoinDetailDAO, FeedDAO. Vậy mình muốn biết foo, bar và DAO, … có ý nghĩa là gì. Thực ra những cái này cũng không mấy quan trọng nhưng mà có thể giúp mình dễ hình dung hơn khi đọc các Tut, tài liệu.

Nó là Data Access Object (Đối tượng truy cập dữ liệu) :smile:Thường được dùng trong mô hình 3 lớp thì phải :smile:

https://archive.cnx.org/contents/9371dc1f-5576-4a27-a9e7-381564f5b558@1/c-c-i-t-ng-truy-c-p-d-li-u-data-access-objects

https://coderanch.com/t/431933/story-Foo-Bar

4 Likes

Thanks bạn :smiley: :smiley: :heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation:

1 Like

foo, bar cũng giống như phở với bánh bao vậy :smiley: Chỉ là tên làm ví dụ thôi.
DAO là Data Access Object dùng trong 3 lớp (3 layer)

8 Likes

Từ khóa chung cho bạn là
Kiến trúc phần mềm
Design pattern
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Các tài liệu trên đều nhắc đề mô hình lập trình. Bạn sẽ tìm được hiểu thứ hơn

1 Like

hồi mình mới học cũng bị rối, tự dưng lại foo, bar chả hiểu gì :sweat_smile:
Nhẽ ra người viết nên đặt là price, total, name, age..., những cái tên dễ hình dung, nhưng do các ví dụ (khi mở đầu) thường rời rạc, chưa vào hẳn bài toán nên đặt tên cụ thể như name, age thì dễ làm hiểu nhầm, kiểu sao lại là name, age đổi thành ten, tuoi có được không?
Tóm lại foo, bar là tên biến đặt cho tiện, k mất công nghĩ tên chuẩn cho biến/hàm. Giống như lúc ta lấy ví dụ toán học thì toàn giả sử x, y =, ít khi giả sử f, a =, mặc dù về mặt ý nghĩa là giống nhau, chỉ là 1 thói quen thôi.

4 Likes

Wikipedia có giải thích về foobar

Do tutorial hay guide người ta không chú trọng đặt tên nên thường dùng foobar
VD: var foo = "bar";, var a = foo.bar;, void foo(String bar);

3 Likes

Lovemagic giải thích hay hơn Wikipedia nhiều! Nếu làm giảng sư thì sẽ rất giỏi!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?