Live Data không thể cập nhật data thay đổi

E đang làm cái demo MVVM sử dụng LiveData, Coroutine, Retrofit, Room. Các bác cho e hỏi tại sao cái Live Data ở đoạn code dưới đây lại không cập nhật được data mới cho cái RecyclerView khi insert data vào database trên server vậy ?

.
Code bên server:

Cái LiveData e áp dụng get, insert, delete, update đối với Room thì ok, nhưng cái Retrofit get được nhưng khi insert data thì lại không được
Link source code chi tiết: https://github.com/HoangLinhSama/MVVM_demo.git
Xin cảm ơn !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?