Giao diện Android Không match layout ra sát màn hình được

Như ở phía trên hình. Mình khongo thể kéo cái phần màu xanh lá đó ra sát cái màn hình được. Nó cứ có 1 khoản trắng như thế ở mép màn hình làm cho xấu quá. ai có thể giúp mình với

Bạn đưa file XML lên để xem thành phần nào set margin.

đây này bạn
còn phần phía dưới chỉ là của tabhost thôi

Cái root Layout (LinearLayout) bạn để thuộc tính padding kìa. Bỏ Padding đi là sát màn hình

được rồi cám ơn bạn nhiều nhé. thế mà mình tìm mấy hôm nay không biết thế nào.Mình đang học android cơ bản. hihi

K được rồi là Không được rồi hay thế nào?

bạn ơi sau khi mình xóa mấy dòng đó không biết mình có lỡ xóa ở đâu không nữa mà mình không thế kéo những phần phí dưới màn hình lên được. Nó chỉ nằm vỏn vẹn nội dung trong màn hình còn phần còn lại không hiển thị được

Thành phần dưới là gì. Post toàn bộ code phần đó xem nào

Bạn bỏ padding ở root-layout đi

như ở đây khi mà mình chạy trên thử trên máy thât thị nó lại mất đi phần phía dưới và kéo lên không được. mát đi cái nút kiểm tra đó
Đây là code của cái layout

  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_height="wrap_content"
  tools:context="com.example.along.checkbanking.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="30dp"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:id="@+id/textView2" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Chọn ngân hàng"
    android:id="@+id/textView3" />

  <Spinner
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/spnNganHang" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
    android:id="@+id/txtLoiKhongChonNganHang"
    android:textColor="#ff0000" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Chọn Kỳ Hạn Gửi"
    android:id="@+id/textView10" />

  <Spinner
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/spnKyHanGui"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:spinnerMode="dropdown" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
    android:id="@+id/txtLoiKhongChonKyHanGui"
    android:textColor="#ff0000" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Số tiền gửi là:" />

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal">

    <EditText
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:inputType="number"
      android:ems="10"
      android:id="@+id/txtTien"
      android:numeric="integer"
      android:text="0" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
      android:text="VND"
      android:id="@+id/textView5" />

  </LinearLayout>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
    android:id="@+id/txtLoiTien"
    android:textColor="#ff0000" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Phần trăm lãi suất 1 năm"
    android:id="@+id/textView6" />

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <EditText
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:inputType="numberDecimal"
      android:ems="10"
      android:id="@+id/txtPhanTram"
      android:numeric="decimal"
      android:text="0" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
      android:text="%"
      android:id="@+id/textView7" />

  </LinearLayout>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
    android:id="@+id/txtLoiPhanTram"
    android:textColor="#ff0000" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Số tháng gửi"
    android:id="@+id/textView" />

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <EditText
      android:layout_width="191dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:inputType="number"
      android:ems="10"
      android:id="@+id/editText"
      android:text="0" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
      android:text="Tháng"
      android:id="@+id/textView9" />

  </LinearLayout>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
    android:id="@+id/txtLoiKhongNhapSoThangGui"
    android:textColor="#ff0000" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kiểm Tra"
    android:id="@+id/btnKiemTra"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:background="#4c9344" />

</LinearLayout>

Còn đây là cái mainActivity

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:orientation="vertical"
  tools:context="com.example.along.checkbanking.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Chương trình kiểm tra số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng"
    android:id="@+id/textView8"
    android:background="#4c9344"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textAlignment="center" />

  <TabHost
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/tabHost"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical">

      <TabWidget
        android:id="@android:id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"></TabWidget>

      <FrameLayout
        android:id="@android:id/tabcontent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <LinearLayout
          android:id="@+id/tab1"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="vertical">

         <include layout="@layout/layout_main"   />
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/tab2"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="vertical">

          <ListView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/listView" />
          <include layout="@layout/layout_detail" />
        </LinearLayout>

      </FrameLayout>
    </LinearLayout>
  </TabHost>

</LinearLayout>

Thì các view khác của bạn hiển thị hết màn hình rồi mà. Giải pháp có thể là thêm ScrollView vào

mình chưa học ScrollView nên mình chưa có biết cái này bạn có thể cho mình biết đặc tính của nó được không

Phần root bạn sửa
android:layout_height="wrap_content"
thành
android:layout_height="match_parent"
thử xem

Còn bạn muốn thêm scrollView thì bọc cả đoạn code của bạn bằng cái này

<ScrollView 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/ScrollView01"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent" >
    ...Code của bạn
</ScrollView>

cám ơn mọi người nhé. Mình đã giải quyết xong vấn đề rồi

Mình không biết đăng bài. Bạn có cách nào chuyển nội dung từ telegram sang sms không bạn? Thank bạn. Có app hoặc phương án bạn zalo 0966595589 cho mình nhé. Cảm ơn bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?