Học tiếng anh như thế nào để tốt ngôn ngữ lập trình

em đang học lập trình…em yếu tiếng anh…em muôn học tieenh anh như thế nào là hiệu quả vậy anh chị

2 Likes


2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?