visual-studio-code

Topic Replies Activity
Cài extension gì cho VS Code để check cú pháp javascript 7 April 3, 2022
Thêm include và libraries của SDL cho c++ project trong VSCode 2 April 1, 2022
Lỗi không include được SDL2 trong vscode 9 March 31, 2022
Lỗi khi dùng Visual Studio Code 11 March 29, 2022
Hỏi cách tắt tự động hoàn thành dấu (auto close tags) python vscode 6 March 16, 2022
Lỗi launch: program does not exist khi chạy chương trình trên Visual Studio Code 5 March 11, 2022
Giảm dung lượng ổ C khi dùng VSCODE 5 March 2, 2022
Nhờ hướng dẫn cách thiết lập environment cho việc code C, C++ trên visual studio code 6 February 18, 2022
Không thể chạy code trên VS Code 2 February 13, 2022
Cài đặt Vs code 2 January 23, 2022
Thắc mắc về Extension prettier trên VS Code 4 January 20, 2022
Không thể Debug trên VSCode 5 January 15, 2022
Lỗi g++.exe khi dùng C++ trong Visual studio code 2 January 10, 2022
Giúp sửa lỗi khi chạy code C++ trên VSC 5 January 4, 2022
Lỗi gdb khi sử dụng vscode 1 December 24, 2021
Chỉ cài trình biên dịch cho VS Code trên Mac OS 4 December 19, 2021
Phím tắt tạo mới file, di chuyển file, tạo folder trong vscode 2 December 10, 2021
Lỗi khi run C++ in VSCode 2 December 5, 2021
Lỗi không hiển thị tiếng Việt trên terminal vscode 2 November 25, 2021
Lỗi access is denied khi code trên visual studio code 3 November 10, 2021
Lỗi Access is denied trên visual studio code 3 November 8, 2021
Cách sử dụng VS Code 1 November 6, 2021
Lỗi "The file is not displayed in the editor" khi mở file trên Visual Studio Code 6 October 31, 2021
Làm thế nào để hiện thanh activity bar trên VS Code? 3 October 26, 2021
Ngôn ngữ lập trình không được hỗ trợ trên VS Code 7 October 22, 2021
Lệnh "dotnet new console" chạy trên cmd bình thường nhưng chạy trên Terminal của Visual Studio Code bị lỗi 5 October 21, 2021
Lỗi VS Code settings.json 12 October 18, 2021
Dùng vs code gõ tiếng Việt bị lỗi 3 October 6, 2021
Chạy code trên VS Code bị lỗi chuyển sang Visual Studio thì ok 2 October 4, 2021
Hiện các thẻ Variables, Watch, Call stack trên Visual Studio Code như thế nào? 2 October 1, 2021
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?