Lỗi g++.exe khi dùng C++ trong Visual studio code

em mới học lập trình và dùng c++ trên Visual studio code nhưng khi chạy thì nó báo lỗi như sau. Mong anh chị giúp đỡ

Thấy chữ Tài liệu và chữ Ta`i liê?u có gì khác nhau không?
Giải pháp:

  1. Đổi OneDrive sang tiếng Anh.
  2. Lưu ở thư mục khác, không có đường dẫn tiếng Việt.
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?