Lỗi khi dùng terminal của visual studio code

Em bị lỗi này khi dùng terminal của visual studio code ai biết chỉ em fix với ạ

Lỗi này không phải do terminal của VS nhé, mà là do máy của e đang disable excution external script của Power shell.

Mở Powershell vs quyền admin và chạy đoạn script bên dưới

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine
4 Likes

A post was split to a new topic: Failed to check dotnet version

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?