hibernate

Topic Replies Activity
Sửa lỗi không thể kết nối với database mysql để tạo table trong java 6 October 12, 2021
Có nên close session trong Hibernate khi hoàn thành 1 transaction không 12 April 30, 2021
Sử dụng Hibernate để kết nối cơ sở dữ liệu chậm hơn JDBC 5 February 23, 2021
Hibernate: mappedby và joinColumn khác nhau ở chỗ nào 2 August 28, 2020
Lỗi khi chạy dự án Maven 3 June 20, 2020
Concat các record thành 1 chuỗi trong HQL Hibernate 9 May 7, 2020
Quản lý Transaction trong Hibernate? 9 August 10, 2019
Khái quát nhiệm vụ của Spring MVC, Spring boot, JPA, hibernate, JSP, servlet,…? 3 July 23, 2019
Hibernate enable cached L2 5 June 6, 2019
Insert dữ liệu cho join column trong hibernate? 1 June 6, 2019
Hibernate trong Java 1 May 12, 2019
Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm trên web mô hình Spring MVC, Hibernate 1 July 21, 2016
Lỗi Mapping trong Hibernate 13 March 29, 2019
Thiết kế database có nhiều mối quan hệ giữa 2 bảng 6 October 2, 2021
Phân biệt 4 GenerationType 5 October 19, 2018
Query trong spring boot hibernate 5 October 18, 2018
Đăng kí tài khoản tự động add idUser vào bảng rank 16 October 8, 2018
Thắc mắc về Hibernate? 3 October 6, 2018
Liên kết ba bảng 1 September 28, 2018
Cần giúp về hibernate 1 August 5, 2018
Lỗi utf8 khi thêm dữ liệu vào mysql bằng hibernate, Spring Framework 2 July 29, 2018
JPA và Hibernate trong Java, cần người thông não giúp 2 June 2, 2018
Thay đổi tên bảng sử dụng hibernate - jpa, Spring boot 3 May 26, 2018
Bị lỗi: Could not open Hibernate Session for transaction 1 May 9, 2018
Error transaction spring mvc hibernate 4 April 16, 2018
Không sử dụng được Group_concat và separator trong Hibernate 1 March 15, 2018
Lỗi khi duyệt list Hibernate 7 January 2, 2018
[Video Youtube] Hướng dẫn lập trình Hibernate cho ngưới mới bắt đầu 6 December 7, 2017
Lỗi "Not mapped" trong hibernate java 11 November 22, 2017
Mapping giữa Entities với VIEW trong JAVA 1 September 18, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?