Sửa lỗi không thể kết nối với database mysql để tạo table trong java

Lỗi không thể kết nối với database mysql để tạo table trong java này fix sao vậy?(java-hibernate-orm)

Rồi code của bạn đâu? Bạn copy. Mà không sửa gì?
Thông báo lỗi kết nối sql server thất bại???
Thậm chí thông tin connection string cũng là sql server port 1433???

3 Likes

do e tạo port 1433 nên e ghi là 1433 luôn

“Tạo port” là như thế nào? Theo bạn 1433 đó là gì mà bạn nói là bạn tạo?
Rồi log thì báo dùng driver kết nối sql server??
Và quan trọng là code đâu?
Không có code thì sửa gì?

3 Likes

Cho mình xem config database của bạn như file properties, file pom.xml, file java cấu hình và connect db, full log từ lúc start app đến khi lỗi. Có thể bạn config sai thông tin db, jdbc driver

2 Likes

Kết nối với MySQL sao lại dùng SQL Server driver hả cậu? :smile:
Cậu google Mysql driver và cách kết nối sử dụng nó nha.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?