Không sử dụng được Group_concat và separator trong Hibernate

builder.append("GROUP_CONCAT( tablename.name SEPARATOR ‘,’) ");

GROUP_CONCAT và SEPARATOR không dùng được trong Hibernate!
Anh em có cách nào để giải quyết hông ạ!~ Thanks all!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?