Hibernate trong Java

Hi mn, mình có 2 bảng là NhanVien và PhongBan, NhanVien tham chiếu đến PhòngBan qua MaPB. Mình dùng session.createQuery() để lấy DS NhanVien theo mã phòng ban nhưng nó báo lỗi. Mong mn giúp đỡ.

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package dal;

import java.util.ArrayList;
import domain.*;
import java.util.List;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import util.HibernateUtil;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class NhanVien_DAL {
  public static ArrayList<Nhanvien> getAll(String mapb){
    ArrayList<Nhanvien> dsNV = new ArrayList<>();
    Session session = HibernateUtil.openSession();
    session.beginTransaction();
    String sql = "From Nhanvien Where mapb =:mapb";
    dsNV = (ArrayList)session.createQuery(sql);

    session.getTransaction().commit();
    session.close();
    return dsNV;
  }
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Nhanvien> dsNV = getAll("PBD");
    for(Nhanvien nv: dsNV){
      System.out.println(nv);
    }
  }
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?